Saturday, June 24, 2017

ลงพื้นที่วิจัย ครั้งที่ 4 เข้าเยี่ยมชมกิจการไร่ทหารสานประชา บ้านเดื่อน้อย อำภอเมืองจังหวัดลพบุรี

ลงพื้นที่วิจัย 4 จังหวัด ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 เข้าเยี่ยมชมกิจการไร่ทหารสานประชา บริเวณท้ายเขาจีนแล ซอยบ้านท่าเดื่อน้อย ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำภอเมือง จังหวัดลพบุรี  พร้อมนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเข้ารับฟังสภาพปัจจุบันและปัญหาการผลิตพืชสมุนไพร ศึกษาข้อมูลวิจัยการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี ที่ให้ที่ทำกินแก่ประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเป็นกำลังร่วมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพรสู่การตลาด พร้อมสอบถามความต้องการงานด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผู้พันสำรวย(นปก) ทหารและคณะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ เป็นอย่างดียิ่ง และได้มีโอกาสพบคณะท่านพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้ามาร่วมสมทบเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มชาวไร่ ในวันนี้ด้วย  20/6/2560


Saturday, June 10, 2017

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ลงพื้นที่วิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยเข้าพบและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการรายเดียว ป้าคมขำ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ที่ทำผลิตภัณฑ์การบูรเป็นรูปตุ๊กตาผ้าของตกแต่งบ้าน เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนโอทอปบางเจ้าฉ่า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของป้าปุ้ม วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย เลขที่ 4/2 ม.6 ซอยชญาดา ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120. ติดต่อ : โทร : 086 0521237 พร้อมมอบแบบจำลองเหมือนของจริง (Mockup) ผีมือของนักศึกษาที่ได้เข้าดำเนินการในรายวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ในภาคเรียนที่ 2/2559 เพื่อจัดเก็บไว้เป็นต้นแบบการทดลองพัฒนา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560ข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีทำของชำร่วย หมู่ที่ 3 การบูร ตำบลศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง

เข้าเยี่ยมและสอบถามสำรวจข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีทำของชำร่วย หมู่ที่ 3 ทำผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหอมการบูร ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 @ Ban Sala Daeng, Ang Thong


ลงพื้นที่วิจัยติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องคือ เกษตรจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัด

ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องคือ เกษตรจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาข้อมูลและความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-9 /6/2560 เน้นสำรวจทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้จากงานทัศนศิลป์ และเข้าพบ-ชมกิจการของ ผปก.จังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี 
ตามหาร่องรอยศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ครั้งที่ 1

ลงพื้นที่วิจัยปี 2560 ครั้งแรกของการวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตามหาร่องรอยศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง 22-26 พ.ค.2560 เริ่มล่องตั้งแต่พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี เพื่อสำรวจเส้นทาง หลังจากที่เช๊ค งปม.งวดแรกออกเมื่อ 9/5/60 รอตั้งแต่เริ่มสัญญาเดือนมีนาคม 2560 

Tuesday, October 18, 2016

การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร

การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง)

        Applying the cultural capital context to design and develop branding and packaging appeal to herbal products of the community enterprise in the area of north central provinces group 2 (Chai Nat, Lopburi, Sing Buri and Angthong ).

การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถือเป็นแนวทางที่สำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในทุกระดับที่รัฐบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนมา ไม่ว่าจะเป็นกิจการจากระดับบุคคลจากธุรกิจเล็กๆที่เกิดจากผู้ประกอบการรายเดียว ที่เกิดจากการสังคมการร่วมทุนในระดับ หมู่บ้าน จังหวัดและระดับประเทศ อย่างเช่น วิสาหกิจชุมชน โอทอป วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่ ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญ ทั้งนี้เพราะเป็นกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคทุกระดับ อย่างที่ทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องรู้เท่าทันและปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม แต่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะประสบความสำเร็จไม่ได้ ถ้าปราศจากการนำสาระเนื้อหา การปรับประยุกต์พัฒนาจากทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ไปใช้เป็นตัวเริ่มต้น ทุนวัฒนธรรมนับเป็นสินทรัพย์ที่มีการฝังตัวอยู่ในคุณลักษณ์ของสินค้าและการบริการ (Product & Service Features) สามารถให้คุณค่าทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible Culture Value Added) แต่สามารถรับรู้เข้าถึงและเข้าใจได้เยี่ยงสุนทรีย์รสที่มนุษย์เรารับรู้ มองเห็นและได้รับสาร (Messages) ที่ส่งจากสื่อกลาง ( Medium) ที่ปรากฏเป็นตัวแทนจากสื่อทัศน์ต่างๆ (Visual Media) ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมนั้นๆทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งทุนทางวัฒนธรรม อาจเป็นวัฒนธรรมที่สัมผัสได้หรือวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ เมื่อสินค้าและบริการมีการฝังตัวของเนื้อหาทางวัฒนธรรมไปด้วย จะเรียกสินค้านั้นว่าสินค้าทางวัฒนธรรม เช่นรูปแบบของสินค้าพื้นเมือง (Cultural or Local Product & Service) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายและแผนงานพัฒนาและส่งเสริมทุนวัฒนธรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากวัฒนธรรมเปรียบเสมือนต้นน้ำในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จึงเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือเป็นการเอานำเนื้อหา สาระสำคัญทางวัฒนธรรมไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการประกอบการทางธุรกิจ นับตั้งแต่การเริ่มวางแผนดำเนินธุรกิจ การออกแบบ การผลิตผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ กระบวนวิธีและกลยุทธ์เพื่อการขนส่งและการจัดจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคนั่นเอง