Wednesday, March 7, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยแท้

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยแท้ เพื่อการสรุปประเมิน และให้มีส่วนร่วมสรุปผลการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Sa Ngiam ให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมพิจารณาตัดสินใจ ณ บริเวณที่ทำการกลุ่ม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง วันที่ 7/3/2561Saturday, March 3, 2018

ผศ.ประชิดทิณบุตร นำเสนอผลงานสรุปโครงการวิจัยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี กลุ่มสตรีทำของชำร่วย ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561

ผศ.ประชิดทิณบุตร นำเสนอผลงานสรุปโครงการวิจัยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี กลุ่มสตรีทำของชำร่วย ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561

Thursday, February 15, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝัน ไร่ทหารสานประชา และร้านดีเจจีจี้ เพื่อการสรุปประเมิน และให้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจ ณ บริเวณ ร้าน Farm Outlet ของชุมชนตำบลพัฒนานิคมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี วันที่ 15/2/2561


Wednesday, February 14, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ลงพื้นที่ติดตามผลการนำงานวิจัย งานออกแบบสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์จริง

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ลงพื้นที่ติดตามผลการนำงานวิจัย งานออกแบบสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์จริง จากงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) โดยได้เข้าเยี่ยมชมงานการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไร่ทหารสานประชา ร้านดีเจจีจี้ ไร่สานฝัน ในงานประจำปีของจังหวัดลพบุรี วันพระนารายณ์มหาราช เข้าร่วมบรรยากาศแบบย้อนยุคทั่วเมืองลพ.โดยมีคุณนอม คุณช่วง เป็นมัคคุเทศก์ ให้ 14-16 กพ.2561 http://thai-cultural-capital.blogspot.com
Tuesday, January 9, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมร่วมวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในปี 2561 ที่ลพบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ในงานการประชุมร่วมวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในปี 2561โดยมีพันเอกคมกฤษ พรศิริ หัวหน้ากองบริการศูนย์สงครามพิเศษ กล่าวต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ประกอบด้วยนางสุนี ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร,นางขนิษฐา พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ซึ่งมีการประชุมร่วมการวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในปี 2561 ร่วมกับบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด นำโดยภร.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน ผอ.บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด,นายศราวุท ศุภอักษร รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพ,นายสมศักดิ์ พลดงนอก ผช.ผจก.แผนกมาตรฐานการเกษตร/พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร,นายอภิชัย สุคันธมาตร โดยมีนางพิมชญา ผาฮุย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรในพื้นที่ไ่ร่ทหารสานประชาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มเกษตรกรอำเภออื่นๆเข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน (9 มกราคม 2561)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เปิดให้คำปรึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมลพบุรี (brand & packaging design clinic) ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้สนใจและเข้าร่วมประมาณ 50 คน ณ ไร่ทหารสานประชา บ้านท่าเดื่อน้อย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9/1/2561  http://sarnpracha.blogspot.com