Tuesday, January 9, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมร่วมวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในปี 2561 ที่ลพบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ในงานการประชุมร่วมวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในปี 2561โดยมีพันเอกคมกฤษ พรศิริ หัวหน้ากองบริการศูนย์สงครามพิเศษ กล่าวต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ประกอบด้วยนางสุนี ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร,นางขนิษฐา พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ซึ่งมีการประชุมร่วมการวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในปี 2561 ร่วมกับบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด นำโดยภร.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน ผอ.บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด,นายศราวุท ศุภอักษร รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพ,นายสมศักดิ์ พลดงนอก ผช.ผจก.แผนกมาตรฐานการเกษตร/พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร,นายอภิชัย สุคันธมาตร โดยมีนางพิมชญา ผาฮุย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรในพื้นที่ไ่ร่ทหารสานประชาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มเกษตรกรอำเภออื่นๆเข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน (9 มกราคม 2561)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เปิดให้คำปรึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมลพบุรี (brand & packaging design clinic) ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้สนใจและเข้าร่วมประมาณ 50 คน ณ ไร่ทหารสานประชา บ้านท่าเดื่อน้อย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9/1/2561  http://sarnpracha.blogspot.comMonday, January 8, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงาน ถ่ายทอดความรู้ สาธิตทดลองสนทนา สัมมนากลุ่มย่อยและประเมินความพึงพอใจผลงานออกแบบ ชุดของขวัญจากดิน ถิ่นเขาจีนแล

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงาน ถ่ายทอดความรู้ สาธิตทดลองสนทนา สัมมนากลุ่มย่อยและประเมินความพึงพอใจผลงานออกแบบ การใช้ทุนทางวัฒนธรรมของลพบุรีเพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุม ลพบุรี ณ ไร่ทหารสานประชา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 8-1-2561
Saturday, December 23, 2017

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพรโพธิ์แก้ว

นำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพรโพธิ์แก้ว สิงห์บุรี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี เป็นแรงบันดาลใจ แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรโพธิ์แก้ว ต.ต้นโพธ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 22/12/2560ผศ.ประชิด ทิณบุตรนำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของชำร่วยสมุนไพร บูรหงา

ผศ.ประชิด ทิณบุตรนำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของชำร่วยสมุนไพร บูรหงา โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี เป็นแรงบันดาลใจ แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี กลุ่มสตรีทำของชำร่วย ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 21/12/2560ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพรนารายณ์พลาส

นำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพรนารายณ์พลาส โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี แก่คุณพนมพร ผู้ประกอบการไร่สานฝัน   ณ ศูนย์สินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 21/12/2560
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ร่วมเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนมาสร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนาคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์

ร่วมเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนมาสร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนาคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ ของชุมชน ร่วมกับวิทยากรชุมชนสวนสารพัดดี อาจารย์รัตนา อาจารย์ตุ๊กเพื่อการสร้างและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน ณ เทศบาลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชัยนาท 19-21 ธค.2560