Wednesday, June 20, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอ เผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดความรู้งานวิจัยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอ เผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดความรู้งานวิจัยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ยุคไทยแลนด์ 4.0 แก่กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่  Young Smart Farmer (YSF) โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเกษตรกรรุ่นใหม่ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ที่ 1 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับวิทยากรระดับชุมชน อาจารย์รัตนา และคุณปวันรัตน์ ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและเคยร่วมมือในการวิจัย มาแล้ว จากวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดี อำเภอหันคา เมื่อวันที่ 20/6/2561

ผศ.ประชิด ทิณบุตรนำเสนอผลงานและเผยแพร่ความรู้งานวิจัยเรื่อง การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร

ผศ.ประชิด ทิณบุตรนำเสนอผลงานและเผยแพร่ความรู้งานวิจัยเรื่อง การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) สำหรับกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษวัดวิจิตรรังสรรค์ อ.หันคา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

Thursday, June 14, 2018

แจกฟ้อนต์ ฟรี มีเงื่อนไข

แบบสอบถามวิจัยออนไลน์
ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ได้ร่วมชมผลงาน และร่วมพิจารณากันครับ) ฟ้อนต์จะส่งตามหลังนับจากนี้ 3 สัปดาห์ ครับ ขอตรวจสอบไฟล์ก่อน
      เรียนเชิญทุกท่านเยี่ยมชมผลงานวิจัย-สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) โดยช่วยทำแบบสอบถามและเสนอแนะความคิดเห็นครับ ผมมีฟ้อนต์ที่ออกแบบให้แต่ละจังหวัดคือ AAA Angthong, AAAChainat, AAA Lawoe, AAA Singburi ที่ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ในตราสัญลักษณ์และกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ในงานวิจัยครั้งนี้ แจกในแต่ละแบบสอบถามของแต่ละจังหวัดและจะจัดส่งให้ภายใน 3 สัปดาห์ กรุณาตอบ ภายในวันที่ 20 มิ.ย.2561 นี้นะครับ 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง)(Application of the cultural capital context to design and develop branding and packaging appeal to herbal products of the community enterprise in the area of north central provinces group 2 (Chai Nat ,
Lopburi , Sing Buri and Angthong).
คณะผู้วิจัยขอความร่วมมือ โปรดกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึกความเป็นจริงและประสบการณ์ร่วมพิจารณาของท่าน ที่มีต่อต้นแบบที่ได้นำเสนอ (Presentation &  Exhibition)ไว้ในแต่ละรายการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการสรุปผลการออกแบบพัฒนาเป็นการร่วมให้ข้อปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดชัยนาทและเป็นข้อมูลแนวทางต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอีกต่อไป

ขอขอบพระคุณ ในความร่วมมือของท่านไว้ ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง

ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสาวนรรชณพ ทาสุวรรณ ผู้ร่วมวิจัย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบสอบถามวิจัย มีจำนวน 8 ฉบับ รายการประเมินมีฉบับละ 16 ข้อ ของผู้ประกอบการ  4 จังหวัด ภาคกลางตอนบน 2 ดังนี้คือ

แบบสอบถามของจังหวัดอ่างทอง
ฉบับที่ 1. คลิกเข้าตอบแบบสอบถาม สำหรับวิสาหกิจชุมชน สมุนไพรไทยแท้
ฉบับที่ 2. คลิกเข้าตอบแบบสอบถาม สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีกลุ่มสตรีทำของชำร่วย

แบบสอบถามของจังหวัดสิงห์บุรี
ฉบับที่ 3. คลิกเข้าตอบแบบสอบถาม สำหรับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม(สมุนไพรโพธิ์แก้ว)
ฉบับที่ 4.คลิกเข้าตอบแบบสอบถาม สำหรับวิสาหกิจชุมชนแก่นตะวันวินวิว

แบบสอบถามของจังหวัด ลพบุรี
ฉบับที่ 5. คลิกเข้าตอบแบบสอบถาม สำหรับวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ (ไร่ทหารสานประชา)
ฉบับที่ 6. คลิกเข้าตอบแบบสอบถาม สำหรับวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝัน ธารน้ำใส

แบบสอบถามของจังหวัดชัยนาท

ฉบับที่ 7. คลิกเข้าตอบแบบสอบถาม สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขาราวเทียนทอง ชัยนาท
ฉบับที่ 8.คลิกเข้าตอบแบบสอบถาม สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชผักอาหารปลอดสารพิษวัดวิจิตรรังสรรค์

Singburi Onsite Presentation : Winview farm & Phokaeo herb ,Singburi product design onsite focus group

Research Onsite Presentation : @ Winview farm product design focus group 8/7/2018

Prachid : Phokaeo Herb : Cultural Products Design Focus Group & Presentation 7/6/2018

Tuesday, May 29, 2018

ผลงานออกแบบโดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  สำหรับผู้ประกอบการสมุนไพรโพธิ์แก้ว จังหวัดสิงห์บุรี

ผลงานออกแบบโดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขาราวเทียนทอง ชัยนาท

ผลงานออกแบบโดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขาราวเทียนทอง ชัยนาท

ผลงานออกแบบโดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตพืชผักอาหารปลอดสารพิษวัดวิจิตรรังสรรค์ จังหวัดชัยนาท

ผลงานออกแบบโดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตพืชผักอาหารปลอดสารพิษวัดวิจิตรรังสรรค์ จังหวัดชัยนาท