About Researchers

About Researchers
ประวัติผู้วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Prachid Tinnabutr
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน : 3 1002 xxxxxxxxxx
3. ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
เวลาที่ใช้ทำวิจัย ( 24 ชั่วโมง : สัปดาห์)
4.หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก : สาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2942-6900-99 ต่อ : 3011
บ้านพักอาศัยปัจจุบัน เลขที่ 144/157 หมู่ที่1. หมู่บ้านพญาไทวิเลจ ถนนสุขาประชาสรรค์2 ซอย 22 (ซอยวัดกู้) ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120. โฮมเพจส่วนตัว:http://www.prachid.com โฮมเพจแฟ้มสะสมงาน : http://sites.google.com /site/ prachidportfolio  http://prachid.blogspot.com  http://www.thaifont.info http://wordpressthai.com
เว็บไซต์ผลงานวิจัย www.chandrakasem.info
5.หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2962 9505 โทรศัพท์มือถือส่วนตัว 08 9667 0091 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) prachid007@gmail.com
Facebook:http://www.Facebook.com/prachidtin
Line ID : prachid007
3. ผู้ช่วยนักวิจัย
3.1 นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศึกษา 2538 อีเมล : addsford@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ : เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ การถ่ายภาพสตูดิโอ การออกแบบ-เขียนแบบโครงสร้าง ออกแบบกราฟิก อาร์ตเวิร์คสิ่งพิมพ์ สื่อการนำเสนอ การจัดทำแบบจำลอง การอัพเดทฐานข้อมูลออนไลน์และเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางกราฟิกและโปรแกรมประยุกต์ประมวลผลกลุ่มเมฆแบบฟรี ตามลำดับขั้นตอนการวิจัยและหรือในขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ
 3.2 นักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ การจัดฝึกอบรมและหรือในขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ

ชื่องานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 2551- 2559
1. ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ผลงานในรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำภาคเรียนที่ 2/2551 (2551) แหล่งที่เผยแพร่ วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม ธันวาคม 2552 แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

2 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (The Standards Corporate Graphic Identity Design for Chandrakasem Rajabhat University) (2552) แล้วเสร็จในปี 2554 WebSite URL : http://sites.google.com/site/corporateidentitydesign, http://www.chandrakasem.info, www.chandraonline.info แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

3 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าโอท๊อป ระดับ 5 ดาว ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.บ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรในภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี (2553) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ WebSite URL : http://sites.google.com /site/kasetbokhru แหล่งทุน บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

4 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องหนัง บริษัท ทีมเฟอร์น จำกัด : โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ(CF) แก่ SMEs ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ด้านการผลิต การจัดการและการเชื่อมโยงธุรกิจ(Matching) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ (2554) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ WebSite URL: https://sites.google.com/site/teamfurn แหล่งทุน บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

5 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาต้นแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมในการผลิตสินค้าใหม่ ในโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานจังหวัดกาญจนบุรี (2554) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ Website URL : http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (หัวหน้าโครงการวิจัย)

6 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2555) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ Website URL : http://kanchanaburiotop.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (หัวหน้าโครงการวิจัย)

7 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง : การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู (2555) แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณรายได้ประจำปี 2555 แหล่งที่เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ Website URL : http://cru-font.blogspot.com, และที่ http://www.chandrakasem.info (หัวหน้าโครงการวิจัย)

8 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดกาญจนบุรี (2556) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และที่ Website URL : http://creativekanchanaburi.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (หัวหน้าโครงการวิจัย)

9 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี 2557 แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ Website URL : http://prachinburi-aec.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (หัวหน้าโครงการวิจัย)

10 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2557) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) Ref URL: http://chainatotop.blogspot.com (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผู้ร่วมวิจัย นางสาวเกวรินทร์ พันทวี นายฐปนนท์ อ่อนศรี

11 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท (2558) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)  Ref URL: http://chainatbrand.blogspot.com (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผู้ร่วมวิจัย นายอดิสรณ์ สมนึกแท่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์

12 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท งบประมาณรายได้ประจำปี 2559 Ref URL : http://green-charcoal.blogspot.com (หัวหน้าโครงการวิจัย)

13.ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560 Ref URL : http://thai-cultural-capital.blogspot.com (หัวหน้าโครงการวิจัย)

No comments:

Post a Comment