Sunday, October 29, 2017

ฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font

ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font ด้วยโปรแกรม Photoshop CC 30/10/2560 รูปอักขระขอมจากตัวหนังสือในใบลานผสมผสานกับรูปอักขระสมัยพระนารายณ์ตอนต้น

Sunday, October 22, 2017

ฟ้อนต์ชัยนาท AAA Chainat font

แบบตัวอักษรป้าย-ประตูวัดพระบรมธาตุวรวิหาร สร้างเมื่อปี 2500 อายุราว 60 ปี วัฒนธรรมสื่อถึงการออกแบบรูปอักขระที่ยังมีรูปแบบทันสมัย ลวดลายปูนปั้นสวยงาม อยู่ภายในวัด ใกล้บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ไม่สังเกตไม่รู้ว่าอยู่หลังองค์พระธาตุ ซึ่งสมัยก่อนเป็นด้านหน้าวัด ปัจจุบันขาดการดูแล จึงเป็นที่มาของวิจัย-การออกแบบสร้างสรรค์จัดทำฟ้อนต์ชัยนาท AAA Chainat font ไว้เพื่อเป็นทางเลือกร่วมใช้เป็นฟ้อนต์อัตลักษณ์ให้แก่เมืองชัยนาทและหรือคนไทย-ฝรั่งจะได้ใช้สืบสานภาษาไทยเราปรากฏในสื่อต่างๆตลอดไป #chainatfont #AAAChainathttp://thai-cultural-capital.blogspot.com http://www.thaifont.info

Wednesday, October 18, 2017

ฟ้อนต์ละโว้ Lawoe Font หนึ่งในผลงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับใช้ในงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

ฟ้อนต์ละโว้ Lawoe Font หนึ่งในผลงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับใช้ในงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) 2560 : #Lawoefont : https://thai-cultural-capital.blogspot.com/  http://www.thaifont.info

ฟ้อนต์สิงห์บุรี Font Singburi หนึ่งในงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ฟ้อนต์สิงห์บุรี Font Singburi หนึ่งในงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) 2560 : #singburifont : https://thai-cultural-capital.blogspot.com/ http://www.thaifont.info