Thursday, August 10, 2017

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอความรู้วิจัยสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการและเผยแพร่แนวคิดและความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอความรู้วิจัยสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการและเผยแพร่แนวคิดและความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และเพื่อพัฒนาทดลองใช้เครื่องมือวิจัย การพัฒนาทดลองเครื่องใช้มือการวิจัย-สร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด เพื่อการออกแบบให้แก่สินค้าของชุมชน ประเภทอาหาร ของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จาก 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอสรรคบุรี อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเนินสรรพยาและอำเภอเมือง ในจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ร่วมอบรมความรู้และบริการตำปรึกษางานออกแบบพัฒนา จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 120 คนผศ.ประชิด ทิณบุตร และอาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ ร่วมบูรณาการความรู้วิจัยสู่ชั้นเรียนและสู่ชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด การออกแบบให้แก่สินค้าข้าวของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และอาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ ร่วมบูรณาการความรู้วิจัยสู่ชั้นเรียนและสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรบริการวิชาการและความรู้วิจัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท และเพื่อพัฒนาทดลองใช้เครื่องมือวิจัย การพัฒนาทดลองใช้กระบวนการวิจัย-สร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ข้าว โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด การออกแบบให้แก่สินค้าข้าวของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน จาก 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอหันคา อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเนินขามและอำเภอเมืองในจังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์เรียนรู้ ป๋วยอึ้ง ภากรณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้ร่วมอบรมความรู้และบริการงานออกแบบ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน และมีนักศึกษาผู้ช่วยงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์จำนวน  12 คน เข้าร่วมดำเนินการ
สืบค้นข้อมูลการผลิตและเยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ตำบลโพธิ์แก้ว อำเภอเทมืองจังหวัดสิงห์บุรี


การสืบค้นข้อมูลการผลิตและเยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม รหัสทะเบียน : 1-17-01-06/1-0010 ที่อยู่ :เลขที่ 5/35 หมู่ที่ 5 ถนน - ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ :0891718182 โดยมีคุณภารดี รัชฎาวงษ์ ประธานกลุ่ม เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิตสินค้าสมุนไพรและความงาม เมื่อวันที่ 9 กรกกฎาคม 2560
Friday, August 4, 2017

เยี่ยมชมกิจการและการจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน ณ วัดขุนอินทประมูล

เยี่ยมชมกิจการและการจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนแก่นตะวันวินวิว สิงห์บุรี และวิสาหกิจชุมชนรำมะสัก อ่างทอง ที่จังหวัดอ่างทอง ณ วัดขุนอินทประมูล ในงานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ วันที่ 8/7/2560 


Wednesday, August 2, 2017

พบผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุศรีดอกคูณ ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

เข้าพบและเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุศรีดอกคูณ ป้าเป้า ประธานกลุ่ม ณ 9/2 หมู่ 3 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ผู้ผลิตสมุนไพรประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม เช่นสบู่ โลชั่น ครีมนวดผม แชมพู ผสมสมุนไพรอัญชัน มังคุด เบาบับ นมแพะ เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้มอบค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกและบล็อกพิมพ์สบู่แบบใหม่ ไว้เพื่อหล่อพิมพ์เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจัดจำหน่ายและส่งขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน