Friday, November 3, 2017

สุขสันต์วันลอยกระทง 2560 3/11/2560

สุขสันต์วันลอยกระทง 2560 3/11/2560 ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์ AAA Angthong  เพื่อใช้ในงานวิจัยการออกแบบ เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ปีงบประมาณ 2560

Sunday, October 29, 2017

ฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font

ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font ด้วยโปรแกรม Photoshop CC 30/10/2560 รูปอักขระขอมจากตัวหนังสือในใบลานผสมผสานกับรูปอักขระสมัยพระนารายณ์ตอนต้น

Sunday, October 22, 2017

ฟ้อนต์ชัยนาท AAA Chainat font

แบบตัวอักษรป้าย-ประตูวัดพระบรมธาตุวรวิหาร สร้างเมื่อปี 2500 อายุราว 60 ปี วัฒนธรรมสื่อถึงการออกแบบรูปอักขระที่ยังมีรูปแบบทันสมัย ลวดลายปูนปั้นสวยงาม อยู่ภายในวัด ใกล้บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ไม่สังเกตไม่รู้ว่าอยู่หลังองค์พระธาตุ ซึ่งสมัยก่อนเป็นด้านหน้าวัด ปัจจุบันขาดการดูแล จึงเป็นที่มาของวิจัย-การออกแบบสร้างสรรค์จัดทำฟ้อนต์ชัยนาท AAA Chainat font ไว้เพื่อเป็นทางเลือกร่วมใช้เป็นฟ้อนต์อัตลักษณ์ให้แก่เมืองชัยนาทและหรือคนไทย-ฝรั่งจะได้ใช้สืบสานภาษาไทยเราปรากฏในสื่อต่างๆตลอดไป #chainatfont #AAAChainathttp://thai-cultural-capital.blogspot.com http://www.thaifont.info

Wednesday, October 18, 2017

ฟ้อนต์ละโว้ Lawoe Font หนึ่งในผลงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับใช้ในงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

ฟ้อนต์ละโว้ Lawoe Font หนึ่งในผลงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับใช้ในงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) 2560 : #Lawoefont : https://thai-cultural-capital.blogspot.com/  http://www.thaifont.info

ฟ้อนต์สิงห์บุรี Font Singburi หนึ่งในงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ฟ้อนต์สิงห์บุรี Font Singburi หนึ่งในงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) 2560 : #singburifont : https://thai-cultural-capital.blogspot.com/ http://www.thaifont.info

Thursday, August 10, 2017

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอความรู้วิจัยสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการและเผยแพร่แนวคิดและความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอความรู้วิจัยสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการและเผยแพร่แนวคิดและความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และเพื่อพัฒนาทดลองใช้เครื่องมือวิจัย การพัฒนาทดลองเครื่องใช้มือการวิจัย-สร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด เพื่อการออกแบบให้แก่สินค้าของชุมชน ประเภทอาหาร ของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จาก 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอสรรคบุรี อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเนินสรรพยาและอำเภอเมือง ในจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ร่วมอบรมความรู้และบริการตำปรึกษางานออกแบบพัฒนา จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 120 คนผศ.ประชิด ทิณบุตร และอาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ ร่วมบูรณาการความรู้วิจัยสู่ชั้นเรียนและสู่ชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด การออกแบบให้แก่สินค้าข้าวของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และอาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ ร่วมบูรณาการความรู้วิจัยสู่ชั้นเรียนและสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรบริการวิชาการและความรู้วิจัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท และเพื่อพัฒนาทดลองใช้เครื่องมือวิจัย การพัฒนาทดลองใช้กระบวนการวิจัย-สร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ข้าว โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด การออกแบบให้แก่สินค้าข้าวของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน จาก 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอหันคา อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเนินขามและอำเภอเมืองในจังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์เรียนรู้ ป๋วยอึ้ง ภากรณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้ร่วมอบรมความรู้และบริการงานออกแบบ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน และมีนักศึกษาผู้ช่วยงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์จำนวน  12 คน เข้าร่วมดำเนินการ
สืบค้นข้อมูลการผลิตและเยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ตำบลโพธิ์แก้ว อำเภอเทมืองจังหวัดสิงห์บุรี


การสืบค้นข้อมูลการผลิตและเยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม รหัสทะเบียน : 1-17-01-06/1-0010 ที่อยู่ :เลขที่ 5/35 หมู่ที่ 5 ถนน - ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ :0891718182 โดยมีคุณภารดี รัชฎาวงษ์ ประธานกลุ่ม เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิตสินค้าสมุนไพรและความงาม เมื่อวันที่ 9 กรกกฎาคม 2560
Friday, August 4, 2017

เยี่ยมชมกิจการและการจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน ณ วัดขุนอินทประมูล

เยี่ยมชมกิจการและการจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนแก่นตะวันวินวิว สิงห์บุรี และวิสาหกิจชุมชนรำมะสัก อ่างทอง ที่จังหวัดอ่างทอง ณ วัดขุนอินทประมูล ในงานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ วันที่ 8/7/2560 


Wednesday, August 2, 2017

พบผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุศรีดอกคูณ ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

เข้าพบและเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุศรีดอกคูณ ป้าเป้า ประธานกลุ่ม ณ 9/2 หมู่ 3 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ผู้ผลิตสมุนไพรประเภทเพื่อสุขภาพและความงาม เช่นสบู่ โลชั่น ครีมนวดผม แชมพู ผสมสมุนไพรอัญชัน มังคุด เบาบับ นมแพะ เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้มอบค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกและบล็อกพิมพ์สบู่แบบใหม่ ไว้เพื่อหล่อพิมพ์เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจัดจำหน่ายและส่งขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

Monday, July 31, 2017

เยี่ยมชมกิจการและสินค้าของไร่สานฝัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จ.ลพบุรี

เยี่ยมชมกิจการและสินค้าของไร่สานฝัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองม จ.ลพบุรี และบริษัทสานฝันออร์แกนิค จำกัด โดยมีคุณพนมพร ให้ความรู้เรื่องการผลิตสมุนไพรเชิงพาณิชย์ ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำมันและไขมันที่ได้จากการบีบเมล็ดวัตถุดิบจากพืชให้บริสุทธิ์ เช่น รำข้าว งา ทานตะวัน และเมล็ดพืชที่ให้น้ำมันจำพวกที่อื่น ๆ สถานที่ตั้ง: 110 หมู่ 6 ต.นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000Saturday, June 24, 2017

ลงพื้นที่วิจัย ครั้งที่ 3 เข้าเยี่ยมชมกิจการไร่ทหารสานประชา บ้านเดื่อน้อย อำภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ลงพื้นที่วิจัย 4 จังหวัด ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 เข้าเยี่ยมชมกิจการไร่ทหารสานประชา บริเวณท้ายเขาจีนแล ซอยบ้านท่าเดื่อน้อย ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำภอเมือง จังหวัดลพบุรี  พร้อมนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเข้ารับฟังสภาพปัจจุบันและปัญหาการผลิตพืชสมุนไพร ศึกษาข้อมูลวิจัยการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี ที่ให้ที่ทำกินแก่ประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเป็นกำลังร่วมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพรสู่การตลาด พร้อมสอบถามความต้องการงานด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผู้พันสำรวย(นปก) ทหารและคณะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ เป็นอย่างดียิ่ง และได้มีโอกาสพบคณะท่านพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้ามาร่วมสมทบเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มชาวไร่ ในวันนี้ด้วย  20/6/2560