Saturday, December 23, 2017

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพรโพธิ์แก้ว

นำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพรโพธิ์แก้ว สิงห์บุรี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี เป็นแรงบันดาลใจ แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรโพธิ์แก้ว ต.ต้นโพธ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 22/12/2560ผศ.ประชิด ทิณบุตรนำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของชำร่วยสมุนไพร บูรหงา

ผศ.ประชิด ทิณบุตรนำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของชำร่วยสมุนไพร บูรหงา โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี เป็นแรงบันดาลใจ แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี กลุ่มสตรีทำของชำร่วย ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 21/12/2560ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพรนารายณ์พลาส

นำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพรนารายณ์พลาส โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี แก่คุณพนมพร ผู้ประกอบการไร่สานฝัน   ณ ศูนย์สินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 21/12/2560
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ร่วมเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนมาสร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนาคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์

ร่วมเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนมาสร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนาคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ ของชุมชน ร่วมกับวิทยากรชุมชนสวนสารพัดดี อาจารย์รัตนา อาจารย์ตุ๊กเพื่อการสร้างและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน ณ เทศบาลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชัยนาท 19-21 ธค.2560
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนเขาราวเทียนทอง

ให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธ์ฟ้อนต์ ภาพประกอบและแนวทางการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชัยนาท มาปรับ-ประยุกต์สินค้าของสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนเขาราวเทียนทอง อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 19/12/2560

Friday, November 3, 2017

สุขสันต์วันลอยกระทง 2560 3/11/2560

สุขสันต์วันลอยกระทง 2560 3/11/2560 ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์ AAA Angthong  เพื่อใช้ในงานวิจัยการออกแบบ เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ปีงบประมาณ 2560

Sunday, October 29, 2017

ฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font

ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font ด้วยโปรแกรม Photoshop CC 30/10/2560 รูปอักขระขอมจากตัวหนังสือในใบลานผสมผสานกับรูปอักขระสมัยพระนารายณ์ตอนต้น

Sunday, October 22, 2017

ฟ้อนต์ชัยนาท AAA Chainat font

แบบตัวอักษรป้าย-ประตูวัดพระบรมธาตุวรวิหาร สร้างเมื่อปี 2500 อายุราว 60 ปี วัฒนธรรมสื่อถึงการออกแบบรูปอักขระที่ยังมีรูปแบบทันสมัย ลวดลายปูนปั้นสวยงาม อยู่ภายในวัด ใกล้บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ไม่สังเกตไม่รู้ว่าอยู่หลังองค์พระธาตุ ซึ่งสมัยก่อนเป็นด้านหน้าวัด ปัจจุบันขาดการดูแล จึงเป็นที่มาของวิจัย-การออกแบบสร้างสรรค์จัดทำฟ้อนต์ชัยนาท AAA Chainat font ไว้เพื่อเป็นทางเลือกร่วมใช้เป็นฟ้อนต์อัตลักษณ์ให้แก่เมืองชัยนาทและหรือคนไทย-ฝรั่งจะได้ใช้สืบสานภาษาไทยเราปรากฏในสื่อต่างๆตลอดไป #chainatfont #AAAChainathttp://thai-cultural-capital.blogspot.com http://www.thaifont.info

Wednesday, October 18, 2017

ฟ้อนต์ละโว้ Lawoe Font หนึ่งในผลงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับใช้ในงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

ฟ้อนต์ละโว้ Lawoe Font หนึ่งในผลงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับใช้ในงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) 2560 : #Lawoefont : https://thai-cultural-capital.blogspot.com/  http://www.thaifont.info

ฟ้อนต์สิงห์บุรี Font Singburi หนึ่งในงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ฟ้อนต์สิงห์บุรี Font Singburi หนึ่งในงานออกแบบตัวพิมพ์สำหรับงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) 2560 : #singburifont : https://thai-cultural-capital.blogspot.com/ http://www.thaifont.info

Thursday, August 10, 2017

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอความรู้วิจัยสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการและเผยแพร่แนวคิดและความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอความรู้วิจัยสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการและเผยแพร่แนวคิดและความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และเพื่อพัฒนาทดลองใช้เครื่องมือวิจัย การพัฒนาทดลองเครื่องใช้มือการวิจัย-สร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด เพื่อการออกแบบให้แก่สินค้าของชุมชน ประเภทอาหาร ของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จาก 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอสรรคบุรี อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเนินสรรพยาและอำเภอเมือง ในจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ร่วมอบรมความรู้และบริการตำปรึกษางานออกแบบพัฒนา จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 120 คนผศ.ประชิด ทิณบุตร และอาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ ร่วมบูรณาการความรู้วิจัยสู่ชั้นเรียนและสู่ชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด การออกแบบให้แก่สินค้าข้าวของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และอาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ ร่วมบูรณาการความรู้วิจัยสู่ชั้นเรียนและสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรบริการวิชาการและความรู้วิจัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท และเพื่อพัฒนาทดลองใช้เครื่องมือวิจัย การพัฒนาทดลองใช้กระบวนการวิจัย-สร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ข้าว โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด การออกแบบให้แก่สินค้าข้าวของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน จาก 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอหันคา อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเนินขามและอำเภอเมืองในจังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์เรียนรู้ ป๋วยอึ้ง ภากรณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้ร่วมอบรมความรู้และบริการงานออกแบบ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน และมีนักศึกษาผู้ช่วยงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์จำนวน  12 คน เข้าร่วมดำเนินการ
สืบค้นข้อมูลการผลิตและเยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ตำบลโพธิ์แก้ว อำเภอเทมืองจังหวัดสิงห์บุรี


การสืบค้นข้อมูลการผลิตและเยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม รหัสทะเบียน : 1-17-01-06/1-0010 ที่อยู่ :เลขที่ 5/35 หมู่ที่ 5 ถนน - ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ :0891718182 โดยมีคุณภารดี รัชฎาวงษ์ ประธานกลุ่ม เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิตสินค้าสมุนไพรและความงาม เมื่อวันที่ 9 กรกกฎาคม 2560