Friday, November 3, 2017

สุขสันต์วันลอยกระทง 2560 3/11/2560

สุขสันต์วันลอยกระทง 2560 3/11/2560 ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์ AAA Angthong  เพื่อใช้ในงานวิจัยการออกแบบ เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ปีงบประมาณ 2560