Saturday, March 3, 2018

ผศ.ประชิดทิณบุตร นำเสนอผลงานสรุปโครงการวิจัยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี กลุ่มสตรีทำของชำร่วย ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561

ผศ.ประชิดทิณบุตร นำเสนอผลงานสรุปโครงการวิจัยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี กลุ่มสตรีทำของชำร่วย ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561

No comments:

Post a Comment