Saturday, December 23, 2017

ผศ.ประชิด ทิณบุตรนำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของชำร่วยสมุนไพร บูรหงา

ผศ.ประชิด ทิณบุตรนำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของชำร่วยสมุนไพร บูรหงา โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี เป็นแรงบันดาลใจ แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี กลุ่มสตรีทำของชำร่วย ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 21/12/2560No comments:

Post a Comment