Saturday, June 10, 2017

ตามหาร่องรอยศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ครั้งที่ 1

ลงพื้นที่วิจัยปี 2560 ครั้งแรกของการวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตามหาร่องรอยศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง 22-26 พ.ค.2560 เริ่มล่องตั้งแต่พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี เพื่อสำรวจเส้นทาง หลังจากที่เช๊ค งปม.งวดแรกออกเมื่อ 9/5/60 รอตั้งแต่เริ่มสัญญาเดือนมีนาคม 2560 

No comments:

Post a Comment