Saturday, June 10, 2017

ลงพื้นที่วิจัยติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องคือ เกษตรจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัด

ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องคือ เกษตรจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาข้อมูลและความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-9 /6/2560 เน้นสำรวจทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้จากงานทัศนศิลป์ และเข้าพบ-ชมกิจการของ ผปก.จังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี 
No comments:

Post a Comment