Thursday, August 10, 2017

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และอาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ ร่วมบูรณาการความรู้วิจัยสู่ชั้นเรียนและสู่ชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด การออกแบบให้แก่สินค้าข้าวของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และอาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ ร่วมบูรณาการความรู้วิจัยสู่ชั้นเรียนและสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรบริการวิชาการและความรู้วิจัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท และเพื่อพัฒนาทดลองใช้เครื่องมือวิจัย การพัฒนาทดลองใช้กระบวนการวิจัย-สร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ข้าว โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด การออกแบบให้แก่สินค้าข้าวของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน จาก 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอหันคา อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเนินขามและอำเภอเมืองในจังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์เรียนรู้ ป๋วยอึ้ง ภากรณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้ร่วมอบรมความรู้และบริการงานออกแบบ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน และมีนักศึกษาผู้ช่วยงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์จำนวน  12 คน เข้าร่วมดำเนินการ
No comments:

Post a Comment