Thursday, August 10, 2017

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอความรู้วิจัยสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการและเผยแพร่แนวคิดและความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอความรู้วิจัยสู่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการและเผยแพร่แนวคิดและความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และเพื่อพัฒนาทดลองใช้เครื่องมือวิจัย การพัฒนาทดลองเครื่องใช้มือการวิจัย-สร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท เป็นแนวทาง แนวคิด เพื่อการออกแบบให้แก่สินค้าของชุมชน ประเภทอาหาร ของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จาก 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอสรรคบุรี อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเนินสรรพยาและอำเภอเมือง ในจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ร่วมอบรมความรู้และบริการตำปรึกษางานออกแบบพัฒนา จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 120 คนNo comments:

Post a Comment